Podmínky ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 

1. Správce osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů údajů (dále jen „GDPR“) je Restavin PaP sro
IČO:10814370 se sídlem Chýnovská 145,Tábor, 39002 (dále jen „Správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Chýnovská 145,Tábor, 39002 
e-mailem: jawfitcz@gmail.com

 

3. Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více konkrétních fyzických, fyziologických, genetických, duševních ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje komisaře jsou:

 


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
● jméno a příjmení
● e-mailovou adresu
● poštovní adresa
● telefon
●…
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 


III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů


1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
● plnění zákonné povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
● Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu nebo ji plnit správcem,
● plnění zákonných povinností vůči státu,
● zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k / individuálnímu automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste udělili svůj výslovný souhlas.

 


IV. Doba uchování dat


1. Správce uchovává osobní údaje
● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
● po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
● podílí se na dodání zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy,
● zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
● poskytování marketingových služeb.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé poštovních / cloudových služeb.

 


VI. Zpracovatelé osobních údajů


1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje pro něj však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
● Poskytovatel služeb Mailchimp
● společnost….,
● Případně jiného poskytovatele zpracovatelských softwarových služeb a aplikací, které aktuálně správce nevyužívá.

 


VI. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
● právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů


1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména…
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 


VIII. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Nová verze těchto obchodních podmínek bude zveřejněna na jejich webových stránkách a zároveň Vám bude zaslána nová verze těchto obchodních podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 2. 2022